Pojam razlomka

Svakodnevno se susrećemo sa problemom podele neke celine na jednake delove. To nije teško uraditi u slučaju kada 30 bombona delimo na 2 dela, ali  ume da bude teško ako bi 2 čokolade trebalo podeliti na tri jednaka dela (jer 2:3 nije moguće u skupu prirodnih brojeva). Ovakve situacije su nametnule potrebu za brojevima koji označavaju deo neke celine. Ti brojevi su razlomci.

Razlomkom izražavamo broj jednakih delova neke celine.

Razlomak zapisujemo pomoću dva prirodna broja i razlomačke crRAZLOMAKte.

Broj ispod razlomačke crte označava na koliko se jednakih delova deli celina i on imenuje razlomak, pa ga nazivamo imenilac. Ako je to broj 2, to su polovine, ako je broj 3, reći ćemo trećine, ako je 4 to su četvrtine, i tako dalje.

Broj iznad razlomačke crte označava koliko jednakih delova ima, pa ga nazivamo brojilac.

Rezultat deljenja dva prirodna broja nije uvek prirodan broja (na primer, 4 : 3). Razlomci nam omogućavaju da delimo proizvoljne prirodne brojeve. Svaki razlomak je rezultat jednog takvog deljenja.

razlomak - osobine

Pojam razlomka – Lekcija u PDF formatu

 

Advertisements

Sareni uglovi :)))

Na stolovima u učionici mogle su se videti bojice, markeri, lenjiri, uglomeri, makaze, papiri u boji i selotejp. Reklo bi se da je čas likovne kulture, ali to nije slučaj. Danas smo se bavili matematikom (i to vrlo ozbiljno).

Tema je bila merenje uglova. Da, da, merenje uglova uglomero20141219_223455m.

Radili smo u parovima. Svaka klupa je imala svoje zadatke, mere uglova koje je trebalo nacrtati i uputstvo za izradu.

Učenici su dobili papire na kojima je isprekidanim linijama označen krug sa poluprečnicima.

Zadatak je bio da se uglomerom izmere traženi uglovi tako da njhovo teme bude centar kruga. Označeni ugao je bilo potrebno izrezati. Dobijeno parče papira se zatim lepilo tako da predstavlja rep male ribe koja je otvorila usta. Upoređivali smo uglove i učenici su imali svu slobodu da iskažu svoju kreativnost.

20141219_193454uglovi

Rezultat je bio zanimljiv čas i prelepa učionica. Imamo čak i zlatnu ribicu i iskreno se nadamo da ćeZlatna ribica nam ispuniti neku želju :)))). Ribe u moru

Deljivost dekadnim jedinicama i brojevima 2, 5, 4, 25, 3 i 9

Broj je deljiv dekadnom jedinicom ako se  završava sa bar onoliko nula koliko ima ta dekadna jedinica.

Broj je deljiv sa 2 ako je poslednja cifra tog broja 0, 2, 4, 6 ili 8. Brojevi deljivi sa 2 nazivaju se parni brojevi, a brojevi koji nisu deljivi sa 2 nazivaju se neparni brojevi. Parne brojeve možemo zapisati u obliku 2k, a neparne brojeve u obliku 2k + 1 gde je k∈ No.

Broj je deljiv sa 5 ako je poslednja cifra tog broja 0 ili 5.

Broj je deljiv sa 4 ako je njegov dvocifreni završetak broj deljiv sa 4.

Broj je deljiv sa 25 ako je dvocifreni završetak tog broja 00, 25, 50 ili 75.

Broj je deljiv sa 3 ako je zbir cifara tog broja deljiv sa 3.

Broj je deljiv sa 9 ako je zbir cifara tog broja deljiv sa 9.

Primeri:

 

Kružnica i krug – uvod

Kružna linija ili kružnica jeste geometrijski objekat koji čine sve tačke jedne ravni koje su podjednako udaljene od jedne određene tačke te ravni. Pomenutu određenu tačku zovemo centar, a dužinu duži čije su krajnje tačke centar i neka tačka kružne linije nazivamo poluprečnik.

Krug je geometrijski objekat koji čine kružna linija i njene unutrašnje tačke. Krug određen kružnom linijom k(O, r) obeležavamo sa K(O, r). Tačka O je centar, a r je poluprečnik kruga K(O, r).

Кружница и круг – PDF


Tačka pripada krugu ako je njeno rastojanje od centra jednako ili manje od poluprečnika.
Tačka ne pripada krugu ako je njeno rastojanje od centra veće od poluprečnika.

 

Unija skupova

Prezentacija: Anica Tričković